×
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

תקנון האתר

תקנון אתר "דבר עם הזאבים"

 פרק א' - כללי
ברוכים הבאים לאתר "דבר עם זאבים"  – הפלטפורמה לשליחה וקבלה של הצעות קניה או מכירה של ני"ע על ידי פעילים מורשים כהגדרתם להלן, ולניהול צ'אטים ביניהם (להלן: "המערכת"). המערכת פועלת באתר האינטרנט כתובת www.daber.co.il.
תנאים אלה מגדירים את זכויותיו וחובותיו של פעיל מורשה בעת השימוש במערכת. יחד עם מדיניות הפרטיות הם מהווים הסכם מחייב בין פעיל מורשה לבין כרוז לניירות ערך בע"מ – הבעלים והמפעילה של המערכת (להלן: "הנהלת המערכת").
אנא קרא תנאים אלה בעיון רב. אם אינך מסכים להם, אינך רשאי להשתמש במערכת.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


לפעילות בנכסים פיננסיים בכלל ולביצוע עסקות בניירות ערך בבורסה ומחוץ לבורסה בפרט נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. השירות המוצע על ידי המערכת אינו מהווה חוות דעת, שידול או יעוץ לביצוע עסקאות או בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך כלשהם, או משום הצהרה או מצג של הנהלת המערכת, או המלצה, הוראה לרכישה, להחזקה או למכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.
המערכת איננה מחליפה שיקול דעת עצמאי של הפעיל המורשה או קבלת יעוץ מקצועי לרבות על ידי יועץ השקעות מוסמך, בהתחשב בצרכי הפעיל המורשה. פעיל מורשה הפועל באמצעות המערכת ישא באופן בלעדי באחריות המלאה לשיקולים, לפעולות ולתוצאות פעולותיו בהסתמך על נתונים המופיעים במערכת. אין לראות בהצעה שמתקבלת באמצעות המערכת כהמלצה לקניה או למכירה של ני"ע.


מהי המערכת? – תיאור כללי
המערכת הינה פלטפורמה למשלוח וקבלת הצעות של קניה ומכירה ני"ע לפעילים המורשים הרשומים בה, ומאפשרת  לנהל ביניהם צ'אט. הצעות שיש בכוונת המציע לבצע, אך כפופה לאישורו הסופי.


מי אנחנו?
כרוז לני"ע בע"מ הינה חברה המאוגדת כדין בישראל. לפניה אלינו אנא צרו קשר: Info@daber.co.il או בטלפון: 03-7969112.

פרק ב' – פירוט הפעילות במערכת
הגדרות
"הבורסה" – הבורסה לניירות ערך שבתל אביב.
""ניירות ערך" – ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה, למעט ניירות ערך שהמסחר בהם אינו מתקיים במועדים הרלוונטיים, מסיבה כלשהי.
"משלוח הצעה" משלוח הצעת קניה או מכירה של נייר ערך על ידי פעיל מורשה פעילים מורשים לפי בחירתו.
"פעיל מורשה" - פעיל שאושר ע"י הנהלת הכרוז לפעול במערכת, לאחר שנרשם למערכת ונתן את הסכמתו לתקנון.
"תכנים" - מידע, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות, תכנים וכיוצאים באלה, שיועמדו לרשות הפעיל מורשה.
 
 מי רשאי להשתמש במערכת?
רשאי להשתמש במערכת אך ורק פעיל מורשה כהגדרתו לעיל אשר מצהיר כי הוא מקצועי בתחום ניירות ערך, ואשר אושר על-ידי נציגי המערכת, לאחר שאישר את התקנון המערכת.
מטרת המערכת: לאפשר לשלוח ולקבל הצעות בין פעילים מורשים ולנהל בינם לבין עצמם צ'אט


הרישום למערכת
כדי לבצע פעולות במערכת, תצטרך להירשם. במהלך הרישום תתבקש לציין את פרטיך המלאים, הרישום ישמר תחת מעטה סודיות במאגר של המערכת. פרטים אישיים שיימסרו במהלך הרישום ינוהלו בהתאם למדיניות הפרטיות של המערכת.
פעיל מורשה מתחייב למסור בעת הרישום למערכת פרטים ונתונים נכונים ומדויקים, וכן לעדכן את הנהלת המערכת בדבר כל שינוי בפרטי הפעיל המורשה או נציגו שנמסרו במהלך הרישום, בסמוך לאחר השינוי. הנהלת המערכת רשאית לדרוש מפעיל מורשה פוטנציאלי הבהרות ונתונים נוספים אודות הפרטים שמסר.


הפעיל המורשה יוכל לבחור להיחשף תחת שם כינוי במקום בשמו ובשם חברתו.
לאחר ההרשמה למערכת, נציג המערכת יחזור אל המשתמש הנרשם על מנת לספק לו הסבר מקיף יותר על המערכת ולוודא שהוא מתאים לשימוש בה. הנהלת המערכת רשאית להסכים או לדחות רישום, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי והיא תהיה פטורה מכל אחריות כלפי מבקש הרישום וכל צד שלישי וכן תהא פטורה מלנמק את החלטתה.


עם אישורו של הנרשם כפעיל מורשה, יקבל הפעיל המורשה הודעה על כך לכתובת הדואר אלקטרוני שמסר להנהלת המערכת. לאחר אימות ההודעה יהיה הפעיל המורשה רשאי לפעול במערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחר בעת הרשמתו.
על הפעיל המורשה לשנות מעת לעת את סיסמתו. על הסיסמה להישמר בסודיות והיא מיועדת אך ורק לשימושו של הנציג המוסמך של הפעיל המורשה שמסר את פרטיו בעת הרישום למערכת. אין למסור את שם המשתמש והסיסמה לאחרים והפעיל המורשה נוטל על עצמו את האחריות המלאה לכל פעולה במערכת שנעשתה באמצעות גישה בשם המשתמש והסיסמה של הפעיל המורשה. הנהלת המערכת רשאית לשנות או להוסיף מעת לעת את הפרטים הנדרשים לצורך הגישה המאובטחת למערכת.
חסימת לקוח: פעיל מורשה המשתמש במערכת רשאי לחסום כל משתמש אחר שיבחר וזאת מכל סיבה שהיא, הקשר עם לקוח חסום ייפסק ולא יתקבלו ממנו הצעות ולא יישלחו לו הצעות מהמשתמש החוסם.


משלוח הצעה
הזנת הוראות למשלוח : על המורשה לבחור תחילה שם ני"ע ולציין האם הוא קונה או מוכר, המציע אינו חייב אך רשאי למלא כמות ומחיר או שווי והערה להצעתו. ולאחר מכן לבחור מורשה או מורשים כדי לשלוח להם את הצעתו.
לאלו פעילים מורשים ההצעות ששלחת לא יגיעו. פעילים מורשים שחסמו אותך (שלא מעוניינים לקבל ממך הצעות) או שאתה חסמת אותם, או ששלחת לפעיל מורשה הצעה בני"ע מקבוצת ני"ע שלא מעניינים את אותו משתמש. לדוגמא פעיל מורשה שמתעניין רק באג"ח ממשלתי לא יקבל הצעות במניות.


הצהרת הפעיל המורשה . בהעברת כל סוג של הצעה למורשים האחרים במערכת מצהיר הפעיל המורשה כי הצעתו איננה פיקטיבית וכי בכוונתו לבצע את הצעה שהציע, אך יחד עם זאת, יובהר כי עד להשלמת העסקה, הוא רשאי לשנות את דעתו ולא להשלים את ביצועה באמצעות מערכת הסליקה של הבורסה לניירות ערך בע"מ.
דיסקרטיות. שולח הצעה במערכת מחליט אילו מפרטי הצעתו יחשפו האם שער כמות או שווי. כיוון קניה או מכירה, ושם הנייר חייב להיחשף. שולח ההצעה מחליט למי מהפעילים המורשים הרשומים הוא מעונין לשלוח הצעות.
מחיקת הצעות: בסוף כל יום ימחקו כל ההצעות והצ'אטים שנשלחו, מכל הפעילים מורשים; יובהר כי המידע יוסיף להישמר במאגר המידע של האתר.

הודעות המערכת
המערכת הינה מערכת אינטראקטיבית המאפשרת שליחת וקבלת הצעות לקניה או מכירה של ני"ע בין הפעילים המורשים למערכת. כמו כן המערכת מאפשרת התכתבות  בצ'אטים בין המציע לניצע של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעת של השולח בלבד ובאחריותו.
 
פרק ג' - הוראות כלליות בנוגע לשימוש במערכת
השימוש במערכת
השימוש במערכת נועד אך ורק למטרות המפורטות בתקנון זה. אין להשתמש במערכת לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת הנהלת המערכת בכתב, במפורש ומראש.
מקומם של תכני המערכת הם במערכת בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך המערכת בכל אתר ומדיה אחרים בכל צורה שהיא ואין להעבירם או להפיץ לאחרים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעתיק את תכני המערכת, להטמיע אותם ( embed ) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing ), ליצור אתרי מראה ( mirroring ) למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני המערכת בכל דרך שהיא.
אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת המערכת כולל את הנוסחה הקובעת את שער המערכת.
אין לקשר לתוכן במערכת המציג אותו במנותק מדפי האינטרנט שבהם התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של המערכת, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של המערכת, כפי שהם במקורם.
אין לגשת למערכת או לתכנים הכלולים בה במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה במערכת, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך המערכת.
אין להשתמש במערכת למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע ( scraping ), פעולות פצחנית ( hacking ), פריצת מערכות האבטחה של המערכת וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותה, הפרעה לפעולת המערכת, עקיפת מנגנוני הגנה של המערכת, ביצוע מניפולציות בפעילות המערכת, גישה שיטתית למחשבי המערכת באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של המערכת שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
אין להשתמש במערכת לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות, אך לא רק, חוקים הנוגעים לסחר ויעוץ בניירות ערך, חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, סודות מסחר, פגיעה בפרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב והפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות.
אין לקשר למערכת מאתרים בעלי תוכן בלתי חוקי, לרבות, אך לא רק, אתרי הימורים ואתרים המאפשרים פעילות בלתי חוקית בניירות ערך.

הצהרות והתחייבויות הפעיל המורשה
הפעיל המורשה מצהיר ומתחייב כדלקמן:
· פרטי המידע שמסר בעת הרשמתו נכונים ומדויקים;
· ידוע לו שהוא יכול להיכנס עם שם משתמש וסיסמה רק ממחשב אחד בו זמנית וכי כניסה נוספת תנתק את החיבור הקודם;
· ידוע לו שהשימוש באינטרנט כרוך בסיכונים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט וכי המערכת אינה חסינה מפני סיכונים אלה;
· ידוע לו אתר אינו מספק שירותי סליקה לעסקאות בניירות ערך וכי באחריות הצדדים להשלים את העסקאות בינם לבין עצמם;
· הוא ישתמש במערכת בתום לב בהתאם לכל דין ולתנאי תקנון זה, ולא יפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין, לרבות הוראות או הנחיות הבורסה או מסלקת הבורסה;
· האחריות הבלעדית והמלאה להתקנה, הפעלה ותחזוקה של המכשיר באמצעותו הוא מתחבר למערכת והתאמתו למערכת, חלה עליו;
· ידוע לו שנציגי הנהלת המערכת יכולים לראות את הצעותיו במערכת;
· ידוע לו שמידע אודות הצעותיו נשמר במאגר המידע של המערכת;
· אין בינו לבין הנהלת המערכת ו/או מי מטעמה יחסים משפטיים כלשהם חורגים מן האמור בתנאי תקנון זה;

פרטיות
מדיניות הפרטיות של המערכת מתארת את האופן שבו הנהלת המערכת אוספת ומשתמשת במידע אישי במסגרת הפעילות המערכת ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. פרטיות המשתמשים במערכת חשובה להנהלת המערכת ומומלץ לקרוא אותה בעיון.


קניין רוחני
המערכת כוללת תוכנה, ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות ( icons ) ותכנים נוספים. מלוא הזכויות בתוכנה ובתכנים אלה הם בבעלות של הנהלת המערכת או שהנהלת המערכת קיבלה רשות של אחרים להשתמש בהם.
כלל תכני ושירותי המערכת ניתנים למשתמשי המערכת לשימושם האישי בלבד. מלבד הרשות שניתנה למשתמש באתר, כצופה או כפעיל מורשה במפורש להשתמש במערכת, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות במערכת ובכל מרכיב הכלול בה ואין להרשות לאחרים לעשות בהם כל שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.


קישורים
תנאים אלה חלים על הפעילות במערכת בלבד. הם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים למערכת. הנהלת המערכת איננה שולטת או מפקחת על האתרים האחרים והיא איננה נושאת באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם והנהלת המערכת ממליצה לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.
בכל עת ניתן לפנות להנהלת המערכת לכתובת: info@daber.co.il ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעת הפונה כולל תכנים פוגעניים או בלתי חוקיים. הנהלת המערכת תבחן את הפניה ובהתאם לשיקול דעתה תחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא תישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החליטה להסיר את הקישור ובין אם לא.


פרסומות
המערכת עשויה לכלול תכנים המהווים פרסומות ומידע פרסומי, מטעמם של מפרסמים שונים, לרבות של משתמשי המערכת. הנהלת המערכת אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי כאמור. האחריות הבלעדית לתוכנם, נכונותם, וכל עניין הקשור בהם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם במערכת משום המלצה או עידוד מטעם הנהלת המערכת לרכישתם או לצריכתם שירותים או מוצרים המפורסמים בהם.


אחריות
המערכת משמשת כפלטפורמה לשליחה ולקבלה של הצעות של קונים ומוכרים של ניירות ערך לרשומים בה. המערכת ובכלל זה כלל המידע והשירותים בה, מוצעים לשימוש כפי שהם ובאופן אחיד לכלל המשתמשים. הנהלת המערכת איננה מתאימה את האתר לצרכיו של משתמש מסוים ולא תישא באחריות לפעילות של משתמשי המערכת.
הנהלת המערכת איננה מתערבת בהתאמה בעסקה שתתרקם בין מוכרים וקונים ישירות, או בכל ויכוח או עימות שעלול להיווצר ביניהם. הנהלת המערכת איננה בודקת בעצמה כל היבט משפטי ורגולטורי הקשור לפעילים המורשים במערכת.
השימוש של המשתמש – פעיל מורשה במערכת וחשיפתו למידע מתוך המערכת ובכלל זה למידע ושירותים המסופקים על ידי אחרים באמצעות המערכת, ככל שיהיו, נעשה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת המערכת איננה נוטלת כל אחריות לפעילות במערכת, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותה ובכלל זה היא איננה מתחייבת לכך שהתוכן הכלול בה הוא עדכני ומדויק.


הנהלת המערכת איננה אחראית שהצד המציע יעמוד בהצעתו ואינה אחראית לתוכן ההצעות, לכמויות ולמחירים ולנכונות, לדיוק, לאמינות, למהימנות ולזמינות של תכנים המוצגים במערכת, והיא איננה אחראית לשגיאות, טעויות, הטעיות שעלולות להיגרם מהעברת הודעות למערכת וכן אינה אחראית לכל פעולה, מעשה, מחדל, אובדן או נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במערכת או בהסתמך על המוצג באמצעות המערכת, לרבות ביצוע או אי ביצוע של פעולה במערכת, וכן איננה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם הקשורים בפעילות במערכת.


הנהלת המערכת אינה מתחייבת שיהיה לפעיל מורשה רווח מהפעילות באמצעות המערכת או שימצא פעילים מורשים לבצע איתם עסקאות באמצעות המערכת.
המשתמש במערכת מוותר באופן מלא ובלתי חוזר על כל תביעה לפיצוי או שיפוי על ידי הנהלת המערכת ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם וחברה הקשורים בה ופוטר אותם מכל נזק או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה (מעשה או מחדל) כלשהם.
לא תהיה למשתמש במערכת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת המערכת בגין תכונות של השירותים והתכנים של המערכת, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיו. השימוש במערכת יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הפעיל המורשה.
המשתמש במערכת, פעיל מורשה, ישפה את הנהלת המערכת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכן מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה (להלן בסעיף זה: "נזק") שיגרמו להנהלת המערכת ו/או למי מטעמה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה, כולם או חלקם, על ידי הפעיל המורשה או מי מטעמו.


לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות המערכת, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של המערכת, כלי התוכנה של המערכת, שינויים, תחזוקה שהנהלת המערכת מבצעת במערכת ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש במערכת והנהלת המערכת תעשה כמיטב יכולתה כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, היא לא תישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.


זכויותיה ומעמד הנהלת המערכת
להנהלת המערכת שמורות הזכויות הקשורות במערכת כדלקמן:
· היא רשאית לדרוש מהפעיל המורשה בכל עת הבהרות בקשר עם הצעותיו;
· היא איננה מתחייבת לפעול בכל או בחלק מניירות הערך בבורסה;
· היא משמשת כשירות לנוחות הפעילים המורשים בלבד ואיננה מתחייבת להשלמה או לקשירה של עסקה בין צדדים או לתוצאותיה;
· היא רשאית, אך אינה חייבת, להשהות העברת הצעה של פעיל מורשה, לפי שיקול דעתה, לצורך בירור פרטי ההצעה עם הפעיל המורשה מעביר הצעה;
היא רשאית לפעול כאחד הפעילים המורשים וכן להעביר הצעות במערכת עבור לקוח שלישי שרשום או לא רשום במערכת;
· היא רשאית לבטל את הצגתה של הצעה במערכת אם לדעתה, על פי שיקול דעתה, ההוראה אינה סבירה או אינה מתאימה או ראויה להיות מוצגת באמצעות המערכת;
· היא רשאית לפנות לפעיל מורשה באמצעות המערכת או הטלפון במטרה לנהל משא ומתן ולסייע לפעילים מורשים לבצע עסקאות;
היא איננה מנהלת תיקים, קופות או קרנות. עם זאת היא רשאית לבצע פעילות נוסטרו ולפעול במערכת כאחד הפעילים המורשים;
· היא רשאית לסיים את פעילותה של המערכת, להפסיק את השירותים הניתנים באמצעותה, כולם או חלקם, או לשנות מעת לעת את המבנה, מראה, תוכן, היקף וזמינות השירותים והתכנים הניתנים באמצעות המערכת, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש לפעיל המורשה באופן אישי. לפעיל המורשה לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת המערכת בקשר לאמור לעיל;
· המערכת אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המערכת או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, במערכת או אצל מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמערכת לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו לפעיל מורשה המורשה עקב כך.
· הנהלת המערכת רשאית לבצע פעולות בדיקה של תקינות המערכת. הנהלת המערכת תעשה את מיטב המאמצים לבצע את הבדיקות בצורה שלא יפריעו לשימוש התקין והרציף במערכת. יתכן ובין הבדיקות שתבצע הנהלת המערכת תהיינה העברת הצעות למערכת. הצעות אלה יתכן ויהיו בכמויות גדולות ולאורך כל שעות המסחר.
אם תאלץ המערכת לבצע פעולות אחזקה או לפעול לתיקון תקלות, הדבר יעשה תוך מאמץ להקטין את הפגיעה בפעילים המורשים למינימום ההכרחי. עם זאת המערכת אינה מתחייבת לפעילות שוטפת של שירותיה או כי השירות יפעל בצורה רציפה או בכלל.

מסירה ושימוש במידע
הנהלת המערכת תמנע, ככל האפשר, ממסירת מידע של משתמשים במערכת לצדדים שלישיים למעט כנדרש לשם מתן השירותים במסגרת המערכת וכן אם תהיה חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורים לה למסור מידע, או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש במערכת.
כל שימוש במידע אישי שמסר משתמש באתר ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של המערכת.
הנהלת המערכת רשאית בנוסף להשתמש בפרטי פעיל מורשה לצורך יצירת קשר עמו מעת לעת בקשר לפעילות במערכת וכן רשאית היא לפנות אליו בטלפון, בדואר אלקטרוני, מסרונים, בפקס בהודעות הכוללות תכנים שיכולים להיות אף תכנים פרסומיים ולפיכך בהסכמה לתקנון זה, הפעיל המורשה נותן בזאת את הסכמתו המפורשת למשלוח הודעות כאמור. בכל עת ניתן לפנות להנהלת המערכת ל:

Info@daber.co.il בבקשה להסרה מרשימת התפוצה.

אבטחת מידע
הנהלת המערכת עושה מאמצים רבים על מנת לספק חווית שימוש בטוחה ומאובטחת במערכת, בין היתר, באמצעות שימוש בפרוטוקול הצפנה ( SSL ) ושימוש בכלי ואמצעי אבטחת מידע נהוגים. יחד עם זאת, השימוש ברשת האינטרנט חשוף מטבעו לסיכונים. על כן, על אף המאמצים המושקעים על ידי הנהלת המערכת אין אפשרות לבצע חסימה הרמטית של אפשרות חדירה ושימוש בלתי מורשה במערכת.
הנהלת המערכת איננה יכולה להבטיח שהמערכת ומערכות המידע שלה יהיו חסינים מפני התקפות וגישה בלתי מורשית. לפיכך הנהלת המערכת לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי משתמשי המערכת והנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים, "וירוסים", יישומי תוכנה זדוניים, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת הנהלת המערכת או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אחרים שאינם בשליטת הנהלת המערכת.
שינויים בתקנון, במדיניות הפרטיות ובדף "חשוב שתדע"
המערכת רשאית לעדכן את התקנון את מדיניות הפרטיות ואת דף "חשוב שתדע" מעת לעת באמצעות עדכונו באתר. עדכון מהותי ילווה בהודעה מראש באתר. באחריות הפעיל המורשה להתעדכן בתקנון, בחשוב שתדע ובמדיניות הפרטיות בכל עת.

דמי מנוי/תשלומים
השימוש במערכת איננו כרוך בתשלום. הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לגבות בעתיד דמי שימוש או דמי מנוי, כפי שתראה לנכון. הודעה על כך תימסר למשתמשי המערכת זמן סביר מראש לשם הסדרת התשלום. אי הסדרת התשלום תביא לסיום הפעילות של המשתמש במערכת.
הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום מחלק מהפעילים המורשים ומחלקם שלא לדרוש, ו/או לדרוש תשלום מעסקאות מתואמות מסוימות ומחלקן לא.
שונות
הפעיל המורשה איננו רשאי להמחאות או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו בהתאם לתנאי תקנון זה לכל צד שלישי, אלא בכפוף להסכמה מראש ובכתב של הנהלת המערכת. כל המחאה או הסבה כאמור ללא קבלת הסכמה כאמור של הנהלת המערכת תהיה בטלה.
ארכה או הימנעות מצד הנהלת המערכת מפעולה או משימוש בזכויותיה אינה מהווה ויתור על זכויותיה לפעול לפי תנאי התקנון ו/או הדין כלפי הפעיל מורשה.
תנאי תקנון זה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי תקנון אלה.
במידה והוראות אחת או יותר מהוראות הסכם זה ייקבעו או יוכרזו כבלתי תקפות על פי כל דין, אזי הוראה זו תמחק מתקנון זה ושאר הוראות ההסכם יישארו בתוקפם המלא ויקוימו במלואם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
מובהר כי בכל מקרה, האחריות להתקשרות בעסקה ולביצועה תחול על הפעיל המורשה המתקשר בעסקה. הנהלת המערכת וכל מי מטעמה לא יהיו אחראיים להתקשרות בעסקה, ביצועה ו/או למו"מ לכריתתה.
 
 מדיניות פרטיות
זוהי מדיניות הפרטיות של האתר daber בכתובת http://www.daber.co.il, או בכל כתובת אחרת או נוספת, כפי שתהיה מעת לעת. היא מתארת את האופן שבו אנו – חברת כרוז לני"ע בע"מ, אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר ("האתר").
פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.
מדיניות הפרטיות חלה עליך בכל שימוש שלך באתר ובכלל זה אם השארת פרטים באתר לצורך רישום לאתר ואם הינך משתמש רשום.
אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות אלינו בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.
המדיניות הזו עשויה להשתנות מעת לעת בגלל שינויים טכנולוגיים, הוספה ושינויים של מדורים ושירותים באתר, שינויי חקיקה וכיוצא בזה. אנחנו נספק באתר הודעה מראש על שינויים מהותיים שנשלב במדיניות. מרגע שתיכנס המדיניות המעודכנת לתוקף, תוכל להשתמש באתר רק לאחר שתביע את הסכמתך למדיניות המעודכנת. אם אינך מסכים לשינויים, עליך לחדול מלהשתמש באתר.
בשל מגבלות השפה העברית, בחלק מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו כמובן מתייחסת גם לכן הנשים.
תקציר מדיניות הפרטיות יספק לך הצצה ברורה ומהירה על הנהלים שלנו. אנא קח את הזמן לעיין במדיניות המלאה.

תקציר מדיניות הפרטיות
המידע המזהה שאנו אוספים – אנו אוספים באופן אוטומטי מידע הנוגע לאופי השימוש שנעשה על ידך באתר. מידע זה נאסף בכדי לבקר, לנתח, לתפעל את האתר ולהעניק לך שירות ייחודי וחווית משתמש טובה יותר.
מדוע אנו אוספים את המידע? – המידע שאנו אוספים משמש אותנו כדי לנהל את האתר, לספק את השירותים שלנו, לביצוע פעילות אחזקה ואבטחה שוטפת של האתר ולשיפור האתר ושירותינו. אנו נשתמש במידע גם על מנת לפנות אליך בנוגע לפעילות באתר ופעילויות נוספות, נוכל גם להשתמש במידע על מנת לשלוח לך תכנים בעלי אופי פרסומי.
עם מי אנו משתפים את המידע? - אנחנו משתפים מידע לצורכי ניהול ותפעול השירותים שלנו, לדוגמה לצורכי סליקה, הפקת חשבוניות, סטטיסטיקה, אבטחת מידע, אולם בשום מקרה נתוני ההצעות שלך אינן נחשפות ואינן מועברות לאחרים.
מידע סטטיסטי ואנונימי - נתונים אגרגטיביים שאנו אוספים אינם ניתנים לזיהוי. אנחנו מוודאים שאין בהם פרטים מזהים לגביך ולגבי הצעות שלך ומשתמשים בהם למטרות עסקיות לגיטימיות בלבד.
מיזוג או רכישה – אם פעילותנו תתמזג עם חברה אחרת, או אם נסב או נמכור את הזכויות שלנו באתר לחברה אחרת, יחולו על החברה החדשה תנאי מדיניות זו.
היכן נשמר המידע? - המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו אנו עשויים לאחסן ולעבד מידע באתרים שונים ברחבי העולם, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.
משך הזמן שבו נשמור את המידע - אנו שומרים את המידע בהתאם לנדרש לנו על מנת לספק את האתר ולמלא מטרות לגיטימיות וחוקיות.
נוהגי הפרטיות של צדדים שלישיים - המדיניות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות ליישומים ולאתרים אחרים אשר השימוש בהם כפוף למדיניות פרטיות נפרדת.
Cookies – אנחנו משתמשים ב- Cookiesלצורך תפעולו של האתר ועל מנת להקל על התחברותך אליו.
תנאי השימוש - מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו
פניות – לקבלת מידע נוסף ולפניות אנא צור עמנו קשר Info@daber.co.il
הבחירה שבידיך - בכל עת הינך רשאי לעדכן את פרטיך האישיים באמצעות אתר דבר עם הזאבים הינך רשאי לחדול את השימוש באתר בכל עת.

מדיניות הפרטיות (המלאה) של אתר דבר
מסירת פרטים
שימוש באתר דבר עם הזאבים טעון מסירת פרטים מזהים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת ומספר טלפון. אנו נסמן את שדות החובה למילוי. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את שדות החובה, אך בלא למלא אותם לא ניתן להשתמש במערכת דבר. שדות אחרים הם בגדר רשות.
אנו עשויים לקבל ממך פרטים נוספים, למשל כאשר תפנה לשירות הלקוחות \ הטכני שלנו או לשירות עסקאות מתואמות ידנית (עמ"י).
עליך למסור רק פרטים אישיים שלך. חל איסור למסור פרטים אישיים של אחרים.
המידע שאנחנו אוספים במהלך הפעילות שלך באתר
כמו מרבית אתרי האינטרנט, גם מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת זמן השהייה, הדפים שנצפו, משך הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגעת לאתר וסוג מערכות ההפעלה במחשב שלך.
המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של האתר ובנוסף, יכול להיקלט לדוגמה על ידי חברות המספקות לאתר מידע וניתוח סטטיסטיים וכן אתרי אבטחה לאתר והגנה מפני תקיפות של האקרים.
בעת השימוש באתר באמצעות מחשב, מכשיר טלפון או מחשב לוח (Tablet), נאסף מידע על המכשיר שאתה משתמש בו, כדוגמת סוג המכשיר, סוג מערכת ההפעלה במכשיר, מזהה מכשיר, זיהוי משתמש וכיוצא באלה. אנו נשתמש בנתונים האלה לבקרה וניתוח של הפעילות באתר, לצורך תפעול האתר, ניהולו ושיפור שלו.

מדוע אנחנו אוספים את המידע?
המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשים אחרים את השירותים שמציע האתר, לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו, בביצוע שיפורים ותוספות לאתר, בשיפור השירות וחווית המשתמש, וכן כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר.
נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות, פניות, הצעות, שאלונים, סקרים ומידע נוסף בנוגע לפעילות באתר ופעילויות נוספות.


עם מי אנחנו משתפים את המידע?
אנחנו משתפים מידע עם חברות כדי לספק את השירותים שלנו, לדוגמה, לחברות הסליקה, הפקת חשבוניות, סטטיסטיקה ואבטחת מידע, אולם נתוני ההצעות שלך נשארים איתנו בלבד ואיננו מעבירים אותם לאחרים. כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנחנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.
אנו ועובדינו לא נשתמש במידע בחשבונותינו הפרטיים.
מידע סטטיסטי ואנונימי
אנחנו משתמשים בכלים סטנדרטיים לניתוח נתונים ועושים שימוש בכלים של חברת Google Analytics לצורך זה. המדיניות של Google Analytics
מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו בודקים ומוודאים שאין במידע מסוג זה פרטים מזהים עליך ועל נתוני ההצעות שלך ורשאים להשתמש בו למטרות לגיטימיות בלבד. כמובן, שכאשר אנו משתמשים במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.
מיזוג או רכישה
אם נמזג את פעילותנו עם חברה אחרת, או נירכש, או פעילות האתר תירכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעלינו ותשתמש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הזו.


היכן נשמר המידע?
המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.
משך הזמן שבו נשמור את המידע
אנו רשאים לשמור את המידע שלך, כל עוד אתה משתמש באתר. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך, לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכוב וכדי למנוע ממשתמש מפר או הפוגע באחרים מלפתוח חשבונות נוספים באתר.
נוהגי פרטיות של צדדים שלישיים
המדיניות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים ואף לאפשר התחברות לאתרים אחרים. כפי שמצאת לנכון לעיין במדיניות זו, אנו ממליצים לעיין גם במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו.

Cookies
Cookies הם קבצים קטנים שנשמרים במחשב שלך. אנו משתמשים בהם לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הן Session Cookies והן נמחקות לאחר פרק זמן בו לא נעשתה כל פעילות באתר או בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.
Cookies אחרות נשמרות לפרק זמן מסוים. אלה הן ה – Persistent Cookies. אנו משתמשים בהן לדוגמה כדי שלא תצטרך להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל ביקור באתר. הן נשמרות למשך חודש ימים או יותר, בהתאם לצורך ולהחלטתנו מעת לעת.


ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימות. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה לשבש את היכולת שלך להשתמש באתר.
מערכות להגשת פרסומות
אנחנו משתמשים בכלי פרסום וניתוח נתונים. כלים אלה מציבים במחשב שלך Cookie שנשלטת ומנוהלת על ידם (אלה הן – Third Party Cookies) והמאפשרת להם להתאים את הפרסומות שאתה צופה בהן באתר ובאתרים נוספים, בהתאם להעדפותיך ולפעילותך ברשת.


החברות המפעילות כלים אלה מציעות אפשרות להסיר את עצמך מקבלת פרסומות ממוקדות, על ידי ניהול הרשאות וכן עשויות לאפשר לך להימנע מאיסוף המידע שלך על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן. נדגיש כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות הללו ולא על ידינו.
הבחירה שבידיך
בכל עת תינתן לך האפשרות להודיע לנו לחדול משיגור הודעות בעלות אופי פרסומי. אנו נחדל מלשגר לך הודעות כאלה בתוך פרק זמן סביר, בהתאם למגבלות התפעוליות, לאחר קבלת הודעה כזו.
בכל עת הינך רשאי לעדכן את פרטיך האישיים
בנוסף, עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לעיין במידע שעליך, השמור במאגרי האתר ולדרוש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים. אנו רשאים לבקש ממך מסמך מאשר, לרבות תצהיר ערוך כדין, אודות הבעלות שלך במידע האגור במחשבינו ושאתה טוען שהוא מזהה אותך. הליך העיון שלך במידע ייעשה בהתאם להוראות הדין.


אבטחת מידע
אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. אנו משתמשים בפרוטקול SSL ובשירותי האבטחה של חברת incapsula העומדים בסטנדרטים בינלאומיים לאבטחת מידע.
המערכות והשירותים הללו מצמצמים במידה ניכרת את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.


היה ולמרות אמצעי האבטחה תתבצע חדירה בלתי חוקית לאתר ו/ או למידע לרבות פרטים שנמסרו על ידי המשתמש, לא נישא באחריות כלשהי, לרבות בגין שימוש בפרטים שנמסרו על ידך, על ידי מי שהשיג את המידע שלא כדין.
תנאי השימוש
מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו.
פניות
אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: Info@daber.co.il